தமிழின் வயது எவ்வளவு தெரியுமா? இதை படிங்க
தேடு
 
தேடு
 

குஜராத் ஈர்க்கும் இடங்கள்

அனந்த்

அனந்த்

2 ஈர்க்கும் இடங்கள்
அம்பாஜி

அம்பாஜி

6 ஈர்க்கும் இடங்கள்
அஹமதாபாத்

அஹமதாபாத்

36 ஈர்க்கும் இடங்கள்
மோர்பி

மோர்பி

5 ஈர்க்கும் இடங்கள்
மாண்ட்வி

மாண்ட்வி

7 ஈர்க்கும் இடங்கள்
உத்வாடா

உத்வாடா

3 ஈர்க்கும் இடங்கள்
கோண்டல்

கோண்டல்

5 ஈர்க்கும் இடங்கள்
கேதா

கேதா

7 ஈர்க்கும் இடங்கள்
குட்ஜ்

குட்ஜ்

10 ஈர்க்கும் இடங்கள்
கிர் தேசிய பூங்கா

கிர் தேசிய பூங்கா

4 ஈர்க்கும் இடங்கள்
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்க