தமிழின் வயது எவ்வளவு தெரியுமா? இதை படிங்க
தேடு
 
தேடு
 

நாகாலாந்து ஈர்க்கும் இடங்கள்

ஸுந்ஹிபோடோ

ஸுந்ஹிபோடோ

1 ஈர்க்கும் இடங்கள்
மோகோக்சங்

மோகோக்சங்

4 ஈர்க்கும் இடங்கள்
மான்

மான்

4 ஈர்க்கும் இடங்கள்
கோஹிமா

கோஹிமா

10 ஈர்க்கும் இடங்கள்
கைஃபைர்

கைஃபைர்

2 ஈர்க்கும் இடங்கள்
திமாபூர்

திமாபூர்

14 ஈர்க்கும் இடங்கள்
லாங்லெங்

லாங்லெங்

1 ஈர்க்கும் இடங்கள்
பெக்

பெக்

2 ஈர்க்கும் இடங்கள்
பெரன்

பெரன்

4 ஈர்க்கும் இடங்கள்
டுயன்சாங்

டுயன்சாங்

2 ஈர்க்கும் இடங்கள்
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்க