தமிழின் வயது எவ்வளவு தெரியுமா? இதை படிங்க
தேடு
 
தேடு
 

ஒடிசா ஈர்க்கும் இடங்கள்

மயுர்பஞ்ச்

மயுர்பஞ்ச்

4 ஈர்க்கும் இடங்கள்
உதயகிரி

உதயகிரி

6 ஈர்க்கும் இடங்கள்
கோபால்பூர்

கோபால்பூர்

5 ஈர்க்கும் இடங்கள்
கொனார்க்

கொனார்க்

10 ஈர்க்கும் இடங்கள்
கந்தமால்

கந்தமால்

10 ஈர்க்கும் இடங்கள்
கியோஞ்சர்

கியோஞ்சர்

9 ஈர்க்கும் இடங்கள்
காலாஹண்டி

காலாஹண்டி

5 ஈர்க்கும் இடங்கள்
கட்டாக்

கட்டாக்

13 ஈர்க்கும் இடங்கள்
கஞ்சம்

கஞ்சம்

11 ஈர்க்கும் இடங்கள்
ரூர்கேலா

ரூர்கேலா

14 ஈர்க்கும் இடங்கள்
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்க