லேசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/30
லே புகைப்படங்கள் - ஷாந்தி ஸ்தூபத்திலிருந்து ஒரு தோற்றம் 
Photo Courtesy : Wikipedia
2/30
லே புகைப்படங்கள் - மணாலி செல்லும் வழி 
Photo Courtesy : Hari Krishnan
3/30
லே புகைப்படங்கள் - ஸ்டாக் அரண்மனை 
Photo Courtesy : Wikipedia
4/30
லே புகைப்படங்கள் - ஸ்டாக் அரண்மனை 
Photo Courtesy : Wikipedia
5/30
லே புகைப்படங்கள் - ஸ்டாக் அரண்மனை 
Photo Courtesy : Wikipedia
6/30
லே புகைப்படங்கள் - ஸ்டாக் அரண்மனை 
Photo Courtesy : Wikipedia