லக்ஷ்வதீப்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/19
லக்ஷ்வதீப் புகைப்படங்கள் - மாலிகு தீவு - விரிஞ்சிலி தீவு 
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
2/19
லக்ஷ்வதீப் புகைப்படங்கள் - பங்காரம் - இயற்கையின் படைப்புக்குத்தான் நிகரேதும் உண்டோ!
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/19
லக்ஷ்வதீப் புகைப்படங்கள் - காவரத்தி - அந்தி வேளையில் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/19
லக்ஷ்வதீப் புகைப்படங்கள் - காவரத்தி - கடற்கரையில் விளையாடி மகிழும் சிறுவர்கள்
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/19
லக்ஷ்வதீப் புகைப்படங்கள் - காவரத்தி - கடலில் நீந்திச் செல்லும் வாத்துகள் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org