மாபுஸாசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/6
கோவா புகைப்படங்கள் - மாபுஸா - காய்கறி சந்தை
Photo Courtesy : Wikipedia
2/6
கோவா புகைப்படங்கள் - மாபுஸா - வெள்ளிக்கிழமை சந்தை
Photo Courtesy : Wikipedia
3/6
கோவா புகைப்படங்கள் - மாபுஸா - வெள்ளிக்கிழமை சந்தை
Photo Courtesy : Wikipedia
4/6
கோவா புகைப்படங்கள் - மாபுஸா - தாளிப்புப் பொருட்கள்
Photo Courtesy : commons.wikimedia
5/6
கோவா புகைப்படங்கள் - மாபுஸா - நகர வீதி
Photo Courtesy :