பிஷ்ணுபூர் (மேற்கு வங்காளம்)சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/21
பிஷ்ணுபூர் (மேற்கு வங்காளம்) புகைப்படங்கள் - ஜோர்பங்கலா கோவில், கேஷ்டோ ராய் - இரட்டை கட்டிடம் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/21
பிஷ்ணுபூர் (மேற்கு வங்காளம்) புகைப்படங்கள் - ஜோர்பங்கலா கோவில், கேஷ்டோ ராய் - டெர்ராகோட்டா சிற்பங்கள் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/21
பிஷ்ணுபூர் (மேற்கு வங்காளம்) புகைப்படங்கள் - ஜோர்பங்கலா கோவில், கேஷ்டோ ராய் - டெர்ராகோட்டா தூண் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/21
பிஷ்ணுபூர் (மேற்கு வங்காளம்) புகைப்படங்கள் - ஜோர்பங்கலா கோவில், கேஷ்டோ ராய் - இராமாயண சிற்பங்கள் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/21
பிஷ்ணுபூர் (மேற்கு வங்காளம்) புகைப்படங்கள் - ஜோர்பங்கலா கோவில், கேஷ்டோ ராய் - கலை வேலைப்பாடுகள் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org