முகப்பு » சேரும் இடங்கள் » அஸ்ஸாமில் உள்ள தேசியப் பூங்காக்கள் மற்றும் விலங்குகள் சரணாலயங்கள்! » வரைபடம்

அஸ்ஸாமில் உள்ள தேசியப் பூங்காக்கள் மற்றும் விலங்குகள் சரணாலயங்கள்! வரைபடம்

ஈர்க்கும் இடங்களில் கிளிக் செய்து அதன் அமைவிடத்தை வரைபடத்தில் கண்டறியுங்கள்

பார்க்க வேண்டியவை

 • நாமேரி தேசியப் பூங்கா
 • ஒராங் தேசியப் பூங்கா
 • ஆம்சாங் வனவிலங்குகள் சரணாலயம்
 • போரைல் வனவிலங்குகள் சரணாலயம்
 • டிப்ரூ சைகோவா தேசிய பூங்கா

பரிந்துரைக்கப்பட்டவை

 • கர்பி ஆங்லாங் வனவிலங்குகள் சரணாலயங்கள்
 • கரம்பானி வனவிலங்குகள் சரணாலயம்
 • லாவ்கோவா வனவிலங்குகள் சரணாலயம்
 • பெர்ஜான்-போராஜன்-படுமோனி வனவிலங்குகள் சரணாலயம்
 • புராச்சாபோரி வனவிலங்கு சரணாலயம்
 • பொர்னாடி வனவிலங்குகள் சரணாலயம்
 • பாப்ஹா சரணாலயம்
 • சோனாய் ருபாய் வனவிலங்கு சரணாலயம்
 • சக்ரஷீலா வனவிலங்குகள் சரணாலயம்
You can drag the map with your mouse, and double-click to zoom.