அஸ்ஸாமில் உள்ள தேசியப் பூங்காக்கள் மற்றும் விலங்குகள் சரணாலயங்கள்!சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/7
அஸ்ஸாமில் உள்ள தேசியப் பூங்காக்கள் மற்றும் விலங்குகள் சரணாலயங்கள் - சக்ரஷீலா வனவிலங்குகள் சரணாலயம் - வாத்து 
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
2/7
அஸ்ஸாமில் உள்ள தேசியப் பூங்காக்கள் மற்றும் விலங்குகள் சரணாலயங்கள் - சக்ரஷீலா வனவிலங்குகள் சரணாலயம் - நீளவால் தங்கக் குரங்கு 
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
3/7
அஸ்ஸாமில் உள்ள தேசியப் பூங்காக்கள் மற்றும் விலங்குகள் சரணாலயங்கள் - ஒராங் தேசியப் பூங்கா - புல் மேயும் காண்டாமிருகம் 
Photo Courtesy : www.wikimedia.org
4/7
அஸ்ஸாமில் உள்ள தேசியப் பூங்காக்கள் மற்றும் விலங்குகள் சரணாலயங்கள் - ஒராங் தேசியப் பூங்கா - காண்டாமிருகம் 
Photo Courtesy : www.wikimedia.org
5/7
அஸ்ஸாமில் உள்ள தேசியப் பூங்காக்கள் மற்றும் விலங்குகள் சரணாலயங்கள் - நாமேரி தேசியப் பூங்கா - கவின் கொஞ்சும் தோற்றம் 
Photo Courtesy : en.wikipedia.org