டார்ஜீலிங்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/21
டார்ஜீலிங் புகைப்படங்கள் - ஹிமாலயன் மவுண்ட்டெனியரிங்க் இன்ஸ்டிட்யூட் அண்ட் மியூசியம் - நுழைவாயில் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/21
டார்ஜீலிங் புகைப்படங்கள் - ஹிமாலயன் மவுண்ட்டெனியரிங்க் இன்ஸ்டிட்யூட் அண்ட் மியூசியம் - டென்சிங் பாறை 
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
3/21
டார்ஜீலிங் புகைப்படங்கள் - ஹிமாலயன் மவுண்ட்டெனியரிங்க் இன்ஸ்டிட்யூட் அண்ட் மியூசியம் - டென்சிங்கின் சிலை 
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
4/21
டார்ஜீலிங் புகைப்படங்கள் - ஹிமாலயன் மவுண்ட்டெனியரிங்க் இன்ஸ்டிட்யூட் அண்ட் மியூசியம் - பெயர்ப்பலகை 
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
5/21
டார்ஜீலிங் புகைப்படங்கள் - ஹிமாலயன் மவுண்ட்டெனியரிங்க் இன்ஸ்டிட்யூட் அண்ட் மியூசியம் - வெளிப்புறத் தோற்றம் 
Photo Courtesy : en.wikipedia.org