பழைய கோவாசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/14
கோவா புகைப்படங்கள் - பெசிலிக்கா ஆஃப் பாம் ஜீசஸ்
Photo Courtesy : Debarghya Datta
2/14
கோவா புகைப்படங்கள் - செயின்ட் கஜேட்டன் தேவாலயம் - வெளிப்புறத்தோற்றம்
Photo Courtesy : commons.wikimedia
3/14
கோவா புகைப்படங்கள் - செயின்ட் அகஸ்டின் தேவாலயம் - சிதைவுகள்
Photo Courtesy : commons.wikimedia
4/14
கோவா புகைப்படங்கள் - செயின்ட் அகஸ்டின் தேவாலயம் - சிதைவுகள்
Photo Courtesy : commons.wikimedia
5/14
கோவா புகைப்படங்கள் - செயின்ட் அகஸ்டின் தேவாலயம் - சிதைவுகள்
Photo Courtesy : commons.wikimedia