இடுக்கிசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/20
இடுக்கி புகைப்படங்கள் - இடுக்கி வில்லணை
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/20
இடுக்கி புகைப்படங்கள் - தட்டேகாடு பறவைகள் சரணாலயம் - பச்சைக்கிளி 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/20
இடுக்கி புகைப்படங்கள் - தட்டேகாடு பறவைகள் சரணாலயம் - மரவிழுங்கி பறவைகள் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/20
இடுக்கி புகைப்படங்கள் - தட்டேகாடு பறவைகள் சரணாலயம் - இலங்கை தவளைவாய் பறவை 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/20
இடுக்கி புகைப்படங்கள் - தட்டேகாடு பறவைகள் சரணாலயம் - பழுப்புநிற மலபார் ஹார்ன்பில் 
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
6/20
இடுக்கி புகைப்படங்கள் - தொம்மன்குத்து அருவி
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org