பாட்னாசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/33
பாட்னா புகைப்படங்கள் - வீரத்தியாகிகளின் நினைவுச் சின்னம் - தியாகிகள் சிலை
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
2/33
பாட்னா புகைப்படங்கள் - மகாத்மா காந்தி சேது - மேலிருந்து ஒரு தோற்றம்
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/33
பாட்னா புகைப்படங்கள் - மகாத்மா காந்தி சேது - கங்கை நதி
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/33
பாட்னா புகைப்படங்கள் - மகாத்மா காந்தி சேது - நீண்ட ஆற்றுப்பாலம்
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/33
பாட்னா புகைப்படங்கள் - பாட்னா விலங்குக் காட்சிசாலை - அன்னப்பறவைகள்
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
6/33
பாட்னா புகைப்படங்கள் - பாட்னா விலங்குக் காட்சிசாலை - குரங்கு
Photo Courtesy : en.wikipedia.org