முகப்பு » ரயில்(கள்) » ரயில் நிலையங்களுக்கிடைப்பட்ட நிறுத்தங்கள்

Trains from Bhatiya (BHTA)

# இல்லை ரயிலின் பெயர் புறப்பாடு வருகை ரயில் பயண நாட்கள்
1 59547 OKHA PASSENGER 3:23 am 5:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 59504 OKHA VG PASS 4:33 am 4:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 19251 SMNH OKHA EXP 6:20 am 8:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 59207 BVC OKHA PASS 11:20 am 1:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 19006 SAURASHTRA MAIL 1:40 pm 7:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 19005 SAURASHTRA MAIL 2:14 pm 3:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 59208 BHAVNAGAR PASS 4:32 pm 5:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 19252 OKHA SOMNATH EX 9:18 pm 5:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 59503 VG OKHA PASS 10:43 pm 12:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 59548 OKHA ADI PASS 11:46 pm 2:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
இந்திய ரயில்களில் பயண பதிவு செய்யவிருப்பமா? நீங்கள் சரியான இடத்தில்தான் இருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு தேவையான ரயில்கள் பற்றிய குறிப்புகளை நேட்டிவ் பிளானட் தமிழ் வழங்குகிறது. ரயில் சரிபார்ப்பு நேரம், தகவல்கள், குறிப்புகள், இரு நகரங்களுக்கிடையேயான ரயில் குறிப்புகள், ரயில் எண்கள், புறப்படும் , சென்றடையும் நேரம் ஆகியவற்றை துல்லியமாக வழங்குகிறது உங்கள் நேட்டிவ் பிளானட். இவற்றைக் கண்டறிவதற்கான எளிய அமைப்பை கீழே காணுங்கள்.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!