ராஜ்கிர்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/15
ராஜ்கிர் புகைப்படங்கள் - வேணு வனா - குளம்
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/15
ராஜ்கிர் புகைப்படங்கள் - வேணு வனா - மூங்கில் காடு
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/15
ராஜ்கிர் புகைப்படங்கள் - வேணு வனா - தியானத்தில் இருக்கும் புத்தர் சிலை
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/15
ராஜ்கிர் புகைப்படங்கள் - வேணு வனா - புத்தர் சிலை
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/15
ராஜ்கிர் புகைப்படங்கள் - சாந்தி ஸ்தூபா - சுற்றுலாப் பயணிகள்
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org