வேலூர்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/26
வேலூர் புகைப்படங்கள் - ஸ்ரீபுரம் தங்கக்கோயில்
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/26
வேலூர் புகைப்படங்கள் - வள்ளிமலை
Photo Courtesy : Priya
3/26
வேலூர் புகைப்படங்கள் - வள்ளிமலை - சமணர் குகை பற்றிய வரலற்று குறிப்பு
Photo Courtesy : Priya
4/26
வேலூர் புகைப்படங்கள் - வள்ளிமலை - யானையின் முதுகு போன்ற தோற்றம்
Photo Courtesy : Priya
5/26
வேலூர் புகைப்படங்கள் - வள்ளிமலை
Photo Courtesy : Priya
6/26
வேலூர் புகைப்படங்கள் - மதராஸாயே மொஹமதியா மஸ்ஜித்
Photo Courtesy : www.vellore.tn.nic.in