ஆலுவாசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/7
ஆலுவா புகைப்படங்கள் - செமினரி தேவாலயம் - உட்புறத் தோற்றம் 
Photo Courtesy : www.mangalapuzha.org
2/7
ஆலுவா புகைப்படங்கள் - செமினரி தேவாலயம் 
Photo Courtesy : www.mangalapuzha.org
3/7
ஆலுவா புகைப்படங்கள் - பெரியார் நதி
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/7
ஆலுவா புகைப்படங்கள் - பெரியார் நதி - நிறுத்திவைக்கப்பட்டிருக்கும் படகுகள் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/7
ஆலுவா புகைப்படங்கள் - ஆலுவா நகர வீதி 
Photo Courtesy : en.wikipedia.org