எப்படி அடைவது

தேசிய நெடுஞ்சாலை எண் 200 கொல்கட்டா, மும்பை ஆகிய நகரங்களுடன் ரத்தன்பூரை இணைக்கிறது.