பிலாஸ்பூர்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/27
பிலாஸ்பூர் புகைப்படங்கள் - நகரத் தோற்றம்
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/27
பிலாஸ்பூர் புகைப்படங்கள் - பிரதிபலிப்பின் பேரழகு!
Photo Courtesy : www.chhattisgarhtourism.net
3/27
பிலாஸ்பூர் புகைப்படங்கள் - சுவர்களில் காணப்படும் சிற்பங்கள்
Photo Courtesy : www.chhattisgarhtourism.net
4/27
பிலாஸ்பூர் புகைப்படங்கள் - பாறைகளில் வடிக்கப்பட்ட சிற்பங்கள்
Photo Courtesy : www.chhattisgarhtourism.net
5/27
பிலாஸ்பூர் புகைப்படங்கள் - மாசில்லா கவின் தோற்றம்!
Photo Courtesy : www.chhattisgarhtourism.net