சம்பானேர்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/24
சம்பானேர் புகைப்படங்கள் - ஜமா மஸ்ஜித் - வெளிப்புறத் தோற்றம் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia
2/24
சம்பானேர் புகைப்படங்கள் - தன்பாரி ஈகோ கேம்ப்சைட் - பசுமையான சூழல் 
Photo Courtesy : www.gujarattourism.com
3/24
சம்பானேர் புகைப்படங்கள் - தன்பாரி ஈகோ கேம்ப்சைட்
Photo Courtesy : www.gujarattourism.com
4/24
சம்பானேர் புகைப்படங்கள் - ஜம்புகோடா காட்டுயிர் சரணாலயம் - அமைதியான நீரலைகள் 
Photo Courtesy : www.gujarattourism.com
5/24
சம்பானேர் புகைப்படங்கள் - ஜம்புகோடா காட்டுயிர் சரணாலயம்
Photo Courtesy : www.gujarattourism.com