குற்றாலம்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/10
குற்றாலம் புகைப்படங்கள் - குற்றாலம் அருவி - ஐந்தருவி 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/10
குற்றாலம் புகைப்படங்கள் - தென்காசி காசிவிஸ்வநாதர் கோயில் - ராஜகோபுரம் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/10
குற்றாலம் புகைப்படங்கள் - தென்காசி காசிவிஸ்வநாதர் கோயில் - வெளிப்புறத் தோற்றம் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/10
குற்றாலம் புகைப்படங்கள் - குற்றாலம் அருவி - புலி அருவி
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/10
குற்றாலம் புகைப்படங்கள் - குற்றாலம் அருவி - பழைய அருவி 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org