கிழக்கு சம்பரான்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/7
கிழக்கு சம்பரான் புகைப்படங்கள் - அஷோகா தூண் - உயரமான தூண்
Photo Courtesy : eastchamparan.bih.nic.in
2/7
கிழக்கு சம்பரான் புகைப்படங்கள் - அஷோகா தூண்
Photo Courtesy : eastchamparan.bih.nic.in
3/7
கிழக்கு சம்பரான் புகைப்படங்கள் - சோமேஷ்வர் சிவன் கோவில் - சிவலிங்கம்
Photo Courtesy : eastchamparan.bih.nic.in
4/7
கிழக்கு சம்பரான் புகைப்படங்கள் - சோமேஷ்வர் சிவன் கோவில் - பக்தர்கள்
Photo Courtesy : eastchamparan.bih.nic.in
5/7
கிழக்கு சம்பரான் புகைப்படங்கள் - கெசாரியா - உயரமான ஸ்தூபி
Photo Courtesy : en.wikipedia.org