குவாலியர்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/37
குவாலியர் புகைப்படங்கள் - திக்ரா அணை - மிகப்பெரிய நீர்த்தேக்கம் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/37
குவாலியர் புகைப்படங்கள் - சூரியக் கடவுள் ஆலயம் - தொலைதூரத் தோற்றம் 
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
3/37
குவாலியர் புகைப்படங்கள் - ஜெய் விலாஸ் மஹால் - அழகிய தோட்டம் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/37
குவாலியர் புகைப்படங்கள் - ஜெய் விலாஸ் மஹால் - தர்பார் ஹால் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/37
குவாலியர் புகைப்படங்கள் - ஜெய் விலாஸ் மஹால் - ராயல் பேலஸ் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org