ஷிமோகாசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/7
ஷிமோகா புகைப்படங்கள் - ஷராவதி பள்ளத்தாக்கு காட்டுயிர் சரணாலயம்
Photo Courtesy : www.itslife.in
2/7
ஷிமோகா புகைப்படங்கள் - ஷராவதி பள்ளத்தாக்கு காட்டுயிர் சரணாலயம்
Photo Courtesy : www.itslife.in
3/7
ஷிமோகா புகைப்படங்கள் - ஷராவதி பள்ளத்தாக்கு காட்டுயிர் சரணாலயம்
Photo Courtesy : www.itslife.in
4/7
கொட்டைப் பாக்கு மரம்
Photo Courtesy :
5/7
ஷிமோகா புகைப்படங்கள் - ஷராவதி பள்ளத்தாக்கு வனவிலங்கு சரணாலயம்