உதய்பூர் (திரிபுரா)சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/4
உதய்பூர் (திரிபுரா)  - நஸ்ருள் க்ரான்த்ஹர்
Photo Courtesy : tripuratourism.nic.in
2/4
உதய்பூர் (திரிபுரா)  -  புவனேஷ்வரி கோவில்
Photo Courtesy : tripuratourism.nic.in
3/4
உதய்பூர் (திரிபுரா)  -  கல்யாண் சாகர் -  அழகிய ஏரி 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/4
உதய்பூர் (திரிபுரா)  - திரிபுர சுந்தரி கோவில்
Photo Courtesy : en.wikipedia.org