வாரணாசிசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/28
வாரணாசி புகைப்படங்கள் - தசாஸ்வமேத் படித்துறை - கங்கா ஆர்த்தி 
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
2/28
வாரணாசி புகைப்படங்கள் - அஸ்ஸி படித்துறை - குரங்காட்டி
Photo Courtesy : Debapratim Chattopadhyay
3/28
வாரணாசி புகைப்படங்கள் - மார்க்கெட்டில் வலம் வரும் புனிதப் பசு 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/28
வாரணாசி புகைப்படங்கள் - வளையல்கள் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/28
வாரணாசி புகைப்படங்கள் - லெஸ்ஸி 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
6/28
வாரணாசி புகைப்படங்கள் - வண்ண நெக்லஸ்கள் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org