ஆலப்புழாசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/64
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - படகு இல்லம் 
Photo Courtesy : www.keralatourism.org
2/64
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - உப்பங்கழி
Photo Courtesy : Ranee
3/64
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - அமைதியான உப்பங்கழி 
Photo Courtesy : Basavaraj Hombli
4/64
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - ஆடம்பர படகு இல்லம் 
Photo Courtesy : Basavaraj Hombli
5/64
ஆலப்புழா புகைப்படங்கள் - படகு இல்லம் 
Photo Courtesy : Basavaraj Hombli