காஷ்மீர்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/10
காஷ்மீர் புகைப்படங்கள் - சிறார்கள் 
Photo Courtesy : Swaroop Rao
2/10
காஷ்மீர் புகைப்படங்கள் - படகு இல்லம் - உட்புறத் தோற்றம் 
Photo Courtesy : Sudesh Nayak
3/10
காஷ்மீர் புகைப்படங்கள் - காஷ்மீர்
Photo Courtesy : Sudesh Nayak
4/10
காஷ்மீர் புகைப்படங்கள் - சூர்யோதய காட்சி 
Photo Courtesy : Sudesh Nayak
5/10
காஷ்மீர் புகைப்படங்கள் - பனிச் சிகரங்கள் 
Photo Courtesy : Sudesh Nayak