கொல்கத்தாசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/69
கொல்கத்தா புகைப்படங்கள் - ஹௌரா பாலம் - கொல்கத்தா டேக்ஸிகள் 
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
2/69
கொல்கத்தா புகைப்படங்கள் - ஹௌரா பாலம் - தொலைதூரத் தோற்றம் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/69
கொல்கத்தா புகைப்படங்கள் - ஹௌரா பாலம் - ஒரு நீராவிக்கப்பலிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/69
கொல்கத்தா புகைப்படங்கள் - ஹௌரா பாலம் - இரும்பு அதிசயம் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/69
கொல்கத்தா புகைப்படங்கள் - ஹௌரா பாலம் - ஹூக்ளி நதி படித்துறையில் நீராடும் மக்கள் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org