லடாக்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/10
லடாக் புகைப்படங்கள் - சூரிய அஸ்த்தமனக் காட்சி 
Photo Courtesy : commons.wikimedia
2/10
லடாக் புகைப்படங்கள் - ஜெனரல் சோராவர் கோட்டை
Photo Courtesy : Wikipedia
3/10
லடாக் புகைப்படங்கள் - சுரு பள்ளத்தாக்கு
Photo Courtesy : commons.wikimedia
4/10
லடாக் புகைப்படங்கள் - சுரு பள்ளத்தாக்கு
Photo Courtesy : commons.wikimedia
5/10
லடாக் புகைப்படங்கள் - சுரு பள்ளத்தாக்கு
Photo Courtesy : commons.wikimedia