மால்ஷேஜ் காட்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/2
மால்ஷேஜ் காட் - ரீசஸ் குரங்கு
Photo Courtesy : commons.wikimedia
2/2
மால்ஷேஜ் காட் - மால்ஷேஜ் குன்றுகள்
Photo Courtesy : Wikipedia