நூப்ரா பள்ளத்தாக்குசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/18
நூப்ரா பள்ளத்தாக்கு புகைப்படங்கள் - மைத்ரேய புத்தர்
Photo Courtesy : commons.wikimedia
2/18
நூப்ரா பள்ளத்தாக்கு புகைப்படங்கள் - மைத்ரேய புத்தர்
Photo Courtesy :
3/18
நூப்ரா பள்ளத்தாக்கு புகைப்படங்கள் - ஹுன்டூர் மடாலயம்
Photo Courtesy :
4/18
நூப்ரா பள்ளத்தாக்கு புகைப்படங்கள் - கார்டுங் லா கணவாய்
Photo Courtesy :
5/18
நூப்ரா பள்ளத்தாக்கு புகைப்படங்கள் - கார்டுங் லா கணவாய்
Photo Courtesy :