ஷேக்ஹாவதிசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/2
ஷேக்ஹாவதி புகைப்படங்கள் - லக்ஷ்மண்கர் கோட்டை 
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
2/2
ஷேக்ஹாவதி புகைப்படங்கள் - நாவால்கர் - எழில்மிகு ஹவேலி 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org