வதோதராசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/32
வதோதரா புகைப்படங்கள் - சன்கேடா -  கைவினைக் கலைஞர் 
Photo Courtesy : gujarattourism.com
2/32
வதோதரா புகைப்படங்கள் - சன்கேடா -  அலங்கரிக்கப்பட்ட நாற்காலி 
Photo Courtesy : gujarattourism.com
3/32
வதோதரா புகைப்படங்கள் - சன்கேடா
Photo Courtesy : gujarattourism.com
4/32
வதோதரா புகைப்படங்கள் - சன்கேடா - தங்க வண்ணம் பூச்சு வேலை 
Photo Courtesy : gujarattourism.com
5/32
வதோதரா புகைப்படங்கள் - கடியா துங்கார் குகைகள் - முதலாம் நூற்றாண்டு குகைகள் 
Photo Courtesy : gujarattourism.com