மேற்கு சம்பரன்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/5
மேற்கு சம்பரன் புகைப்படங்கள் - பிட்டிதார்வா ஆசிரமம்
Photo Courtesy : westchamparan.bih.nic.in
2/5
மேற்கு சம்பரன் புகைப்படங்கள் - வால்மிகி தேசியப் பூங்கா - வால்மிகி நகர்
Photo Courtesy : westchamparan.bih.nic.in
3/5
மேற்கு சம்பரன் புகைப்படங்கள் - வால்மிகி தேசியப் பூங்கா - இராஜநாகம்
Photo Courtesy : bstdc.bih.nic.in
4/5
மேற்கு சம்பரன் புகைப்படங்கள் - வால்மிகி தேசியப் பூங்கா - உடும்பு
Photo Courtesy : bstdc.bih.nic.in
5/5
மேற்கு சம்பரன் புகைப்படங்கள் - வால்மிகி தேசியப் பூங்கா - லங்கூர்
Photo Courtesy : bstdc.bih.nic.in