அஹமதாபாத்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/69
அஹமதாபாத் புகைப்படங்கள் - மஹுதி தீர்த்
Photo Courtesy : Wikipedia
2/69
அஹமதாபாத் புகைப்படங்கள் - ஜமா மஸ்ஜித் - தூண்கள் 
Photo Courtesy : Wikipedia
3/69
அஹமதாபாத் புகைப்படங்கள் - ஜமா மஸ்ஜித் - சிவப்பு கம்பளம் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia
4/69
அஹமதாபாத் புகைப்படங்கள் - ஜமா மஸ்ஜித்
Photo Courtesy : Wikipedia
5/69
அஹமதாபாத் புகைப்படங்கள் - ஜமா மஸ்ஜித் - உட்புறத் தோற்றம் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia