அஜ்மீர்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/13
அஜ்மீர் புகைப்படங்கள் - மேயோ காலேஜ் மற்றும் மியூசியம்
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
2/13
அஜ்மீர் புகைப்படங்கள் - ஃபோய் சாஹர் ஏரி
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/13
அஜ்மீர் புகைப்படங்கள் - அணா சாகர் ஏரி
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/13
அஜ்மீர் புகைப்படங்கள் - அணா சாகர் ஏரி - அந்தி மயங்கும் வேளையில் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/13
அஜ்மீர் புகைப்படங்கள் - அணா சாகர் ஏரி - அழகிய தோற்றம் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org