அம்பாஜிசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/12
அம்பாஜி புகைப்படங்கள் - கப்பார் மலை - உட்புறத் தோற்றம் 
Photo Courtesy : www.gujarattourism.com
2/12
அம்பாஜி புகைப்படங்கள் - கப்பார் மலை - அம்பாஜி கோயில் 
Photo Courtesy : www.gujarattourism.com
3/12
அம்பாஜி புகைப்படங்கள் - அம்பாஜி கோயில் - இரவு நேரத்தில்
Photo Courtesy : gujarattourism.com
4/12
அம்பாஜி புகைப்படங்கள் - இரவு நேரத்தில் அம்பாஜி கோயில் 
Photo Courtesy : gujarattourism.com
5/12
அம்பாஜி புகைப்படங்கள் - கப்பார் மலை - ஏரியல் கோணக் காட்சி 
Photo Courtesy : gujarattourism.com