சண்டிகர்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/15
சண்டிகர் புகைப்படங்கள் - 'ஒப்பன் ஹாண்ட்' நினைவுச் சின்னம் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/15
சண்டிகர் புகைப்படங்கள் - ரோஸ் கார்டன் - வண்ண நீரூற்றுகள் 
Photo Courtesy : chandigarhtourism.gov.in
3/15
சண்டிகர் புகைப்படங்கள் - ரோஸ் கார்டன் - சிகப்பு ரோஜா பூக்கள் 
Photo Courtesy : chandigarhtourism.gov.in
4/15
சண்டிகர் புகைப்படங்கள் - ரோஸ் கார்டன் - 50,000-க்கும் மேற்பட்ட ரோஜா பூக்கள் 
Photo Courtesy : chandigarhtourism.gov.in
5/15
சண்டிகர் புகைப்படங்கள் - ரோஸ் கார்டன் - 1600 வகையான ரோஜா மலர்கள் 
Photo Courtesy : chandigarhtourism.gov.in