சிரபுஞ்சிசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/7
சிரபுஞ்சி புகைப்படங்கள் - பசுமையான மலைகள்
Photo Courtesy : Agniv Chatterjee
2/7
சிரபுஞ்சி புகைப்படங்கள் - பசுமை மலைச் சிகரங்கள்
Photo Courtesy : Agniv Chatterjee
3/7
சிரபுஞ்சி புகைப்படங்கள் - மௌஸ்மாய் குகை 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/7
சிரபுஞ்சி புகைப்படங்கள் - நோகலிகை நீர்வீழ்ச்சி
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/7
சிரபுஞ்சி புகைப்படங்கள் - நோகலிகை நீர்வீழ்ச்சி - தொலைதூரத் தோற்றம் 
Photo Courtesy : en.wikipedia.org