கூச் பிஹார்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/2
கூச் பிஹார் புகைப்படங்கள் - கூச் பிஹார் ராஜ்பரி (அரண்மனை) - இரவு நேரத் தோற்றம் 
Photo Courtesy : coochbehar.nic.in
2/2
கூச் பிஹார் புகைப்படங்கள் - கூச் பிஹார் ராஜ்பரி (அரண்மனை)
Photo Courtesy : en.wikipedia.org