ஜம்முசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/20
ஜம்மு புகைப்படங்கள் - வைஷ்ணவ தேவி கோவில் - வைஷ்ணவ தேவி விக்ரகம்
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
2/20
ஜம்மு புகைப்படங்கள் - அக்னூர் கோட்டை
Photo Courtesy : jammu.nic.in
3/20
ஜம்மு புகைப்படங்கள் - சர்னிசார் ஏரி
Photo Courtesy : jammu.nic.in
4/20
ஜம்மு புகைப்படங்கள் - பாக் ஈ பஹு
Photo Courtesy : jammu.nic.in
5/20
ஜம்மு புகைப்படங்கள் - பாவே வாலி மாதா கோவில்
Photo Courtesy : jammu.nic.in