கைமூர்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/11
கைமூர் புகைப்படங்கள் - மாதா முண்டேஷ்வரி கோவில்
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/11
கைமூர் புகைப்படங்கள் - மாதா முண்டேஷ்வரி கோவில் - புனித கயிறு
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/11
கைமூர் புகைப்படங்கள் - மாதா முண்டேஷ்வரி கோவில் - சிற்ப வேலைப்பாடுகள் அமைந்த சுவர்
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/11
கைமூர் புகைப்படங்கள் - மாதா முண்டேஷ்வரி கோவில் - மிச்சங்கள்
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/11
கைமூர் புகைப்படங்கள் - மாதா முண்டேஷ்வரி கோவில் - நந்தி
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org