காளஹஸ்திசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/5
காளஹஸ்தி புகைப்படங்கள் - காளஹஸ்தி கோயில்
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/5
காளஹஸ்தி புகைப்படங்கள் - காளஹஸ்தி கோயில் - ராஜகோபுரம்
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
3/5
காளஹஸ்தி புகைப்படங்கள் - காளஹஸ்தி கோயில் - ராஜகோபுரம்
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/5
காளஹஸ்தி புகைப்படங்கள் - காளஹஸ்தி கோயில் - ஏரியல் கோணக் காட்சி
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/5
காளஹஸ்தி புகைப்படங்கள் - காளஹஸ்தி கோயில் - வண்ணமிகு தேர்
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org