நவாதாசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/2
நவாடா புகைப்படங்கள் - நாரத் மியூசியம் - நடராஜர் சிலை
Photo Courtesy : nawada.bih.nic.in
2/2
நவாடா புகைப்படங்கள் - நாரத் மியூசியம் - பழமையான புத்தர் சிலை
Photo Courtesy : nawada.bih.nic.in