நிஜாமாபாத்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/1
நிஜாமாபாத் புகைப்படங்கள் - ஆர்க்கியாலஜிகல் அண்ட் ஹெரிடேஜ் மியூசியம் - முகப்புத் தோற்றம் 
Photo Courtesy : www.nizamabad.nic.in