ஊட்டிசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/23
ஊட்டி புகைப்படங்கள் - பொம்மை ரயில் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/23
ஊட்டி புகைப்படங்கள் - மலையுச்சியிலிருந்து ஒரு காட்சி 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/23
ஊட்டி புகைப்படங்கள் - புத்தம் புது கேரட்டுகள் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/23
ஊட்டி புகைப்படங்கள் - புகழ்பெற்ற ஊட்டி ஆப்பிள்
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/23
ஊட்டி புகைப்படங்கள் - முக்கூர்த்தி - முக்கூர்த்தி சிகரம் 
Photo Courtesy : www.wikipedia.org