சிம்லாசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/17
சிம்லா புகைப்படங்கள் - சிம்லா
Photo Courtesy : wikipedia.org
2/17
சிம்லா புகைப்படங்கள் - சிம்லாவின் இரவு நேர தோற்றம் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/17
சிம்லா புகைப்படங்கள் - பாரம்பரிய வாத்தியங்களுடன் கலைஞர்கள் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/17
சிம்லா புகைப்படங்கள் - வைஸ்ரெகல் லாட்ஜ் அண்ட் பொட்டானிக்கல் கார்டென்ஸ் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/17
சிம்லா புகைப்படங்கள் - வைஸ்ரெகல் லாட்ஜ் அண்ட் பொட்டானிக்கல் கார்டென்ஸ் 
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
6/17
சிம்லா புகைப்படங்கள் - பொம்மை ரயில் பயணம் 
Photo Courtesy : www.wikipedia.org