சர்குஜாசுற்றுலாத்தலங்கள்

1/27
சர்குஜா புகைப்படங்கள் - தின் தின்னி பதர்
Photo Courtesy : surguja.nic.in
2/27
சர்குஜா புகைப்படங்கள் - டெர்ரகோட்டா காளை
Photo Courtesy : surguja.nic.in
3/27
சர்குஜா புகைப்படங்கள் - டெர்ரகோட்டா கைவினைப்பொருள்
Photo Courtesy : surguja.nic.in
4/27
சர்குஜா புகைப்படங்கள் - டெர்ரகோட்டா பொம்மை
Photo Courtesy : surguja.nic.in
5/27
சர்குஜா புகைப்படங்கள் - ஷிவபூர் சிவன் கோயில்
Photo Courtesy : surguja.nic.in