உட்டோர்டா பீச்சுற்றுலாத்தலங்கள்

1/2
கோவா புகைப்படங்கள் - உட்டோர்டா பீச்
Photo Courtesy : www.goa-tourism.com
2/2
கோவா புகைப்படங்கள் - உட்டோர்டா பீச் - எங்கும் நீலமயம்
Photo Courtesy : www.goa-tourism.com